Το Victoria Bar του Σπύρου Χρ. Συμεωνίδη (1882-1918) ήταν στην πραγματικότητα μια πρωτοποριακή υπεραγορά της πόλης στις αρχές του 20ού αιώνα, αν κρίνει κανείς από την πολύ διαφωτιστική φωτογραφία του που διασώζεται ―κάτι σαν κατάστημα «1.000.000 ειδών» συνδυαζόμενο και με Bar!

symeonides

Ο πολυάσχολος επιχειρηματίας, παρά τις τόσες άλλες ασχολίες του, φαίνεται ότι έκλεβε λίγο χρόνο για να παρακολουθεί και κινηματογράφο, που έκανε τότε τα πρώτα νηπιακά βήματά του στην Κύπρο. Μια ενδιαφέρουσα σχετική επιστολή διαμαρτυρίας του Συμεωνίδη δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 1913, στην εφημερίδα Ηχώ της Κύπρου, του Μελή Π. Νικολαΐδη:

EN ZHTHMA AKAΛAIΣΘHΣIAΣ

     Kύριε Διευθυντά,

     Kαίτοι δεν συχνάζω τακτικά εις τον κινηματογράφον, εν τούτοις νομίζω ότι μου επιτρέπεται να είπω μίαν παρατήρησίν μου δια μίαν αδικαιολόγητον έλλειψιν. Πρόκειται περί του παραδόξου φαινομένου του κινηματογράφου της πόλεώς μας, ο οποίος από τινος δίδει τας παραστάσεις του χωρίς μουσικήν. Παντού και πάντοτε αι μουσικαί εις τοιούτου είδους θεάματα θεωρούνται απαραίτητοι. Διότι είναι πολύ γνωστόν πόσον ευχάριστον και πόσον τερπνήν καθιστά την παράστασιν η μουσική, όπως επίσης είναι πολύ γνωστόν πόσον ανιαρά και ψυχρά είναι μία παράστασις χωρίς μουσικήν. Aπορώ δε διατί ο διευθυντής του εν τη πόλει μας κινηματογράφου φαίνεται ότι αγνοεί αυτό το απλούστατον πράγμα καταργών την μουσικήν από τας παραστάσεις του χωρίς κανένα λόγον.

     Aι εισπράξεις του κινηματογράφου είναι τόσον ικανοποιητικαί, εξ άλλου δε η αμοιβή της Mανδολινάτας μας είναι τόσον ευτελής, ώστε δεν δικαιολογείται ποσώς η τοιαύτη κατάργησις. Tουναντίον μάλιστα η μουσική προσελκύει τον κόσμον, ενώ αντιθέτως δεν είναι βέβαια ευχάριστον πράγμα δι’ ένα θεατήν μία παράστασις χωρίς μουσικήν, κατά την οποίαν ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να παλαίη συνεχώς με τον Mορφέα, να μεταβάλλη χάριν του ηλεκτρικού φωτός εις κόκκινα πασχαλίτικα αυγά τα μάτια του και να ακούη αντί μουσικής τον διαβολικόν θόρυβον της μηχανής του κινηματογράφου.

     Δια το συμφέρον του λοιπόν ο διευθυντής του κινηματογράφου ας σπεύση να διορθώση την έλλειψιν.

                      Διατελώ υμέτερος

                      Σπύρος Xρ. Συμεωνίδης


Advertisements