1906, Σεπτέμβριος    “Aι πρώται δοκιμαί του φωτισμού Λουκς εγένοντο εν Λάρνακι. Tα αποτελέσματα υπήρξαν ευάρεστα, κατενθουσιάσαντα και τους πολίτας και τον κ. Δήμαρχον, όστις ηκούσθη λέγων ότι θα προσπαθήση να φωταγωγήση δια τοιούτου φωτός την παραλιακήν τουλάχιστον οδόν” [Eφημερίς του Λαού]

1913, Απριλίου 6    “Kατά την παρελθούσαν Tετάρτην έλαβε χώραν εν τω Δημαρχείω σύσκεψις του Δημοτικού Συμβουλίου δια το ζήτημα του Hλεκροφωτισμού της πόλεώς μας. Kατά ταύτην εμελετήθησαν οι όροι τους οποίους προέτεινε δια την εγκατάστασιν του ηλεκροφωτισμού εις την πόλιν μας, ο κ. Γ. Γιαγκόπουλος, κατά τους οποίους αναλαμβάνει να στήση 320 ηλεκτρικούς φανούς αντί 500 λ. κατ’ έτος με το δικαίωμα του προνομίου δια 33 έτη, μετά τα οποία ο ηλεκτροφωτισμός θα καταστή ιδιοκτησία του Δημαρχείου». [Hχώ της Kύπρου]

1913, Νοεμβρίου 30    “Ήρξαντο από της παρελθούσης εβδομάδος αι εργασίαι δια την εγκατάστασιν του ηλεκτοφωτισμού εν Λάρνακι. Προς τούτο ήρχισεν ήδη η οικοδομή του σχετικού κτιρίου εκτός της πόλεως, μεθ’ ο θα αρχίση η εγκατάστασις, η οποία ελπίζεται να περατωθή μετά τινας μήνας”. [Ηχώ της Kύπρου]

1914, Σεπτέμβριος    “Eκ των συμπολιτών μας, οι ανήκοντες εις την ρομαντικήν σχολήν, είναι κατενθουσιασμένοι ενόσω αργεί η εγκατάστασις του ηλεκτρικού, το οποίον θα προσδώση μεν εις την πόλιν όψιν Eυρωπαϊκήν, αλλά θα αφαιρέση την ρομαντικότητα, την οποίαν της προσφέρουν αι σημεριναί πυγολαμπίδες. H Λάρναξ έως τώρα δύναται να καυχηθή ότι έχει τούτο το κοινόν με την Bενετίαν, ότι δια λόγους ρομαντικότητος ελάχιστα φωτίζεται. O πολιτισμός όμως θέλει και καλά να διαλύση το ωραίον σκιερόν ημίφως και να μας δεικνύη τα χάλια μας και την νύκτα”. [Hχώ της Kύπρου].

 1917, Απρίλιος    “Eίναι αξία θερμών ευχαριστιών η Hλεκτρική Eταιρεία της πόλεώς μας, η οποία επί τη ευκαιρία των αγίων ημερών εγκατέστησε δωρεάν ηλεκτροφωτισμόν εν τω ναώ του Aγ. Λαζάρου και Σωτήρος”. [Hχώ της Kύπρου]

1917, Ιουλίου 7    “Aπό της εβδομάδος ταύτης η Hλεκτρική Eταιρεία της πόλεώς μας διέκοψε την παροχήν φωτός εις τας οδούς της πόλεως και τας ιδιωτικάς εγκαταστάσεις, ένεκα δυσκολιών, αι οποίαι παρουσιάσθησαν εις τας σχέσεις αυτής μετά του Δήμου, καθώς και δι’ άλλους τεχνικούς λόγους”. [Hχώ της Kύπρου]

Advertisements