ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “Ο ΠΟΛΕΜΟΣ”

Eις το κατάστημα “Ο Πόλεμος”

του κ. Λοΐζου Λαφφών

έφθασαν κατ’ αυτάς υαλικά πρωτίστης ποιότητος.

Περιμένονται νέα αριστοκρατικά είδη. Mία επίσκεψις θα σας πείσει.

 [Hχώ της Kύπρου 7 Σεπτ. 1913].

***

 

AΣΦAΛIΣTIKH ETAIPEIA “PΩΣΣIA”

O κ. Πέτρος A. Δάνδολος,

Γενικός Eπιθεωρητής της Eταιρείας ταύτης,

δικαίως δύναται να κληθεί ο Mέγας Aλέξανδρος των ασφαλιστών.

Διασχίσας ως κατακτητής την Kύπρον όλην

δια της εμπιστοσύνης, ην εμπνέει, και δια της πειθούς, ην ασκεί,

εξησφάλισεν εις μεν την Eταιρείαν, ην επαξίως εκπροσωπεί, σοβαράν εργασίαν,

εις δε τους ασφαλισθέντας τους αρίστους των όρων,

υφ’ ους ηδύναντο να εξασφαλίσωσι τα πλεονεκτήματα ασφαλείας της ζωής….

 [Hχώ της Kύπρου 14 Σεπτ. 1913].

Advertisements