[Δύο κείμενα με βιογραφικά στοιχεία για τον Γ.Ι. Πιερίδη, διευθυντή τραπεζών, οικονομικό παράγοντα και λόγιο του τέλους του 19ου αιώνα. Η αδελφή του, Ευανθία Ι. Πιερίδου, κληροδότησε όλη την περιουσία του Οίκου Ιωάννου Πιερίδη προς όφελος της πόλης].

Α΄

PieridesGeoIΔιευθυντής της εν Βηρυτώ Οθωμανικής Αυτοκρατορικής Τραπέζης. Εγεννήθη εν Λάρνακι τω 1849 εξ εγκρίτων και ευγενών γονέων.

     Τω 1878, όταν ο εν Αλεξανδρεία διαπρεπής ομογενής κ. Γ. Γούσιος διωρίσθη Διευθυντής της εν Κύπρω Αγγλοαιγυπτιακής τραπέζης, εκτιμήσας τα μοναδικά προσόντα του Πιερίδου, προσέλαβεν αυτόν ως υπάλληλον κατ’ αρχάς είτα δε ως υποδιευθυντήν. Τοσαύτην δε επεδείξατο δραστηριότητα ώστε κληθέντος του κ. Γουσίου εις την διεύθυνσιν του εν εν Αιγύπτω καταστήματος της ιδίας τραπέζης, εγένετο ούτος Γενικός Διευθυντής αυτής εν Κύπρω. Υπό την διεύθυνσίν του τα συμφέροντα της Τραπέζης προήχθησαν, ευκολίαι εις το εμπόριον παρεσχέθησαν και εν γένει κατεδείχθη η ευεργετική δια την ιδίαν του πατρίδα και τους συμπολίτας δράσις του. Ουδείς Κύπριος θα λησμονήση τα υπέρ του τόπου ευγενείς του προσπαθείας.

     pieridesgicard1Η Ελληνική Κυβέρνησις, αμείβουσα τας σπανίας αρετάς του ανδρός, απένειμεν αυτώ το παράσημον του Σωτήρος. Διαλυθέντος του εν Κύπρω καταστήματος της Αγγλοαιγυπτιακής Τραπέζης προυτάθη αυτώ η διεύθυνσις του εν Καΐρω. Αλλά συγχρόνως και η εν Κύπρω Οθωμανική Τράπεζα διεξεδίκει υπέρ εαυτής τοιούτον ρέκτην υπάλληλον και επρότεινεν αυτώ της διεύθυνσιν του εν Λάρνακι υποκαταστήματος, ην ο κ. Πιερίδης απεδέχθη όπως μη απομακρυνθή της προσφιλούς γενετείρας.

     pieridesgicard23Αλλ’ ο κύκλος ήτο στενός δια τοιαύτην ικανότητα, διό ο εν Κωνσταντινουπόλει Διευθυντής Βίνσετ προσεκάλεσε τον κ. Πιερίδην να διευθύνη το εν Πέραν Κεντρικόν Κατάστημα. Αλλά χάριν της μητρός του, ην τρυφερώτατα ελάτρευε και ης δεν ήθελε να απομακρυνθή, απεποιήθη την σπουδαίαν ταύτην θέσιν, δεχθείς είτα την εν Βηρυτώ διεύθυνσιν, ένθα και μέχρι σήμερον διαμένει τιμών πράγματι το Ελληνικόν όνομα και την εκθρέψασαν αυτόν ιδιαιτέραν πατρίδα.

[Κ.Φ. Σκόκου, Ημερολόγιον 1897

Β΄

“Και εν τη Οθωμανική δ’ ο Πιερίδης δια της ικανότητός του κατέσχεν ανωτέρας θέσεις, υπηρετήσας εν Βηρυτώ και Σμύρνη, ένθα όχι μόνον ανεδείχθη ως ικανός υπάλληλος, αλλά και διεκρίθη αναμέσον των κοινωνιών των δύο μεγάλων τούτων της Ανατολής πόλεων δια το ευγενές και λεπτόν της συμπεριφοράς και το ευφυολόγον εν ταις αναστροφαίς.

     Προαχθείς υπό της Οθωμανικής εις διευθυντήν του καταστήματος της Θεσσαλονίκης, αλλά μη αποδεχθείς την σπουδαιοτάτην άλλως ταύτην θέσιν λόγω των πολιτικών ανωμαλιών απεχώρησε της υπηρεσίας επανακάμψας εις Λάρνακα και αναλαβών την διεύθυνσιν του εμπορικού οίκου Ιω. Πιερίδου, ούτινος αι εργασίαι ηυδοκίμησαν αξιοζηλεύτως πάνυ”.

[Απόσπασμα από νεκρολογία στο περιοδικό Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 1913]