[Το λιμάνι (Σκάλα) στη Λάρνακα ανάπτύχθηκε ως το κύριο εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο της Κύπρου μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους, σημασία που διατήρησε έως και τις πρώτες δεκαετίες της αγγλικής κατοχής.

     Δείγμα από τις εμπορικές δραστηριότητες που γίνονταν μέσω του λιμανιού της Λάρνακας είναι και η φορτωτική που παρουσιάζεται εδώ, αποστολής ρεβιθιών στη Μάλτα από κύπριο έμπορο. Το έντυπο δελτίο (σχεδόν πανομοιότυπο σε όλες τις περιπτώσεις) έφερε επάνω αριστερά κάποια συμβολική χαλκογραφία (πλοίο ή άλλο σχέδιο) την ευχή “Αγαθή Τύχη” και τους βασικούς όρους αποστολής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόνοια ότι εάν ο πλοίαρχος ήταν αναλφάβητος μπορούσε να υπογράψει για λογαριασμό του κάποιος άλλος!

     Το έγγραφο ανήκει σε συλλογή κυπριακών φορτωτικών και παραχωρήθηκε από τον Πάνο Λοΐζου].

billoflading1

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ

     Σκάλα Λάρνακα Κύπρου την 17 Νοεμβρίου 1856

     Εφόρτωσ(εν) συν Θεώ δι’ αυτήν την φοράν εν τω παρόντι λιμένι ο Κύριος Παύλος Χ” Λοΐζου δια λογαριασμόν και κίνδυνον ούτινος ανήκει

υπό του καταστρώματος Ελλ. Βρικίου ονομαζομένου ο Βότζαρης του Πλοιάρχου Ιωάν. Κουφοπαντελή

δια να μεταφέρη και παραδώση εις το παρόν του ταξίδιον δια Μάλταν προς τους Κυρίους Β. Ταγλιαφέρρο και υιούς

τας υποσημειωμένας και ηριθμημένας πραγματείας, στεγνάς, σώας, και εις καλλίστην κατάστασιν· και τοιαύτας απαραλλάκτως υπόσχεται ο ρηθείς πλοίαρχος με το ευτυχές ευόδιόν του να τας παραδώση, πληρονόμενος δια ναύλον του

προς Γρόσια 3 το κάθε …(;) και περιπλέον 5 τοις % Κάππον.

Εις πίστωσιν δε της αληθείας υπεγράφη το παρόν μετ’ άλλων ομοίων παρά του διαληφθέντος Πλοιάρχου. Μη ηξεύροντος δε τούτου να υπογράψη, θέλει υπογράφεσθαι αντ’ αυτού υπ’ άλλου τινός· και εξοφληθέντος του ενός τ’ άλλα μένουσιν άκυρα. Ο δε Θεός δώη αυτώ ευτυχές κατευόδιον.

      16 Ζεμπύλια Ρεβύθια                            {

      Ν ¼ 4 Τέσσαρας Σάκκους Ρεβύθια   {ομού …(;)

                                                                                           Παύλος Χ” Λοΐζου