“Δια πρώτην φοράν από της ιδρύσεώς του ο Πεζοπορικός θα στεγασθεί από του προσεχούς Αυγούστου-Σεπτεμβρίου εις μεγαλοπρεπές και καθ’ όλα κατάλληλον οίκημα, του οποίου ήδη ήρχισεν η ανέγερσις επί της οδού Λόρδου Βύρωνος (πλατεία Παλλάς). Το ευπρεπέστατον τούτο οίκημα, αναγειρόμενον δια δαπάνης εκ £6000 περίπου, θα αποτελεί όχι μόνον το ωραιότερον οικοδόμημα της περιουσίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Λαζάρου αλλά και θα εξωραΐσει θαυμάσια μίαν εκ των κεντρικοτέρων πλατειών της πόλεώς μας.

Pezoporikos1963Το νέον μας οίκημα εκτός της μοντέρνας και θαυμασίας εξωτερικής  εμφανίσεως θα διαθέτει 7 αιθούσας, εκτός των βοηθητικών, ως επίσης και μίαν μεγάλην τοιαύτην (χωρητικότητος 200 προσώπων) δια διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εορτάς, χορευτικάς εσπερίδας κλπ. Θα έχει μεγάλην βεράνταν επί της πλατείας Παλλάς και άλλην βεράνταν επί της βορείου πλευράς της στοάς, άνωθεν δε του οικοδομήματος θα υπάρχει roof-garden. Η αρτία επίπλωσίς του υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει περί τας £1500 προς τούτο δε το Διοικητικόν Συμβούλιον του Πεζοπορικού εν συνεργασία μετ’ ειδικώς σχηματισθησομένης Υπεπιτροπής και του αρχιτέκτονος του κτηρίου κ. Φωτ. Κολακίδη θα προβεί συντόμως εις ενδελεχή μελέτην δια μίαν αρτιωτάτην και μοντέρναν επίπλωσιν. Προς αντιμετώπισιν της δαπάνης της επιπλώσεως θα γίνει έκκλησις εντός των προσεχών μηνών προς άπαντα τα μέλη και φίλους του Ομίλου μας δια συνεισφοράς αι οποίαι ελπίζομεν ότι θα υπερκαλύψουν τας ανάγκας μας.

Είμεθα  όλοι αισιόδοξοι, μέλη και Διοικητικόν Συμβούλιον, ότι με ένα τέτοιο οίκημα θα μπορέσωμεν να αναπτύξωμεν μίαν αξιοζήλευτον δράσιν προς όλους τους τομείς και θα ανταποκριθώμεν πλήρως τόσον προς τους σκοπούς μας όσον και στας προσδοκίας ολοκλήρου της πόλεώς μας. Προαισθανόμεθα μετά βεβαιότητος ότι ο Πεζοπορικός θα αναγεννηθεί, προσφέροντας κάθε άνεση προς όλα τα μέλη του, παλαιά και νέα, τα οποία ελπίζομεν ότι εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα διπλασιάσωμεν”.

[Απόσπασμα από το πρόγραμμα του “Χορού του Γέρικου Φεγγαριού”, της 23ης Φεβρουαρίου 1963].

Advertisements