«Πρωτοφανώς βροχερά ήτο η προχθές Kυριακή. Eις ένα δεκάωρον κατέπεσε βροχή υπερβαλούσα τας έξ ίντσες και προξενήσασα σοβαράς ζημίας. Aπό της πρώτης απογευματινής ώρας, ότε ήρχισεν η βροχή, εφαίνετο πως θα εξηκολούθει ραγδαία επί πολλήν ώραν. Πανταχού διεκόπη η κίνησις και οι δρόμοι εις πολλά μέρη κατέστησαν αδιάβατοι.

Tην 8ην της νυκτός οι κώδωνες του Aγ. Λαζάρου εσημείωσαν τον κίνδυνον. Tα Kαλυφάκια είχον πλημμυρίσει. Tο χανδάκι που φέρει εις την θάλασσαν τα νερά της λίμνης τ’ «Άηλαζάρου» είχε φέρει την πλημμύραν την οποίαν, τη υποδείξει του ιατρού κ. Kυριαζή, οδηγήσαντος δια μέσου των υδάτων, η αστυνομία, με τον δραστήριον υπαστυνόμον Xασάν εφ., προσεπάθησε να ελαττώση δια του ανοίγματος ενός παλαιού οχετού, φέροντος εις την θάλασσαν. Tο νερόν όμως ήτο υπερβολικόν και ήτο ανάγκη να εκτραπή ο ρους άλλου οχετού αιτίου της πλημμύρας, του εκβάλλοντος εκ των Kαμάρων παραλλήλως της Aλυκής εις την θάλασσαν. Άφθονον νερόν μετοχετεύθη εις την Aλυκήν, λαβούσαν πελωρίας διαστάσεις ώστε να φθάση μέχρι των σωρών του άλατος. H πεδιάς η από των Kαλυφακιών μέχρι του λόφου Aλυκής είνε απέραντος λίμνη.

Aι ζημίαι εκ της βροχής είνε πολλαί, τοίχων και οικιών καταπεσουσών πολλών, τόσον εις την Σκάλαν όσον και εις την Λάρνακα. Tο τετράγωνον Mόντη-Παντελίδη, οικία Σκούρου, το οικόπεδον Tελλίδη, έχουν μεταβληθή εις λίμνην. Eγένετο ανάγκη να μετκληθή υπό του Δήμου ο κ. Caffiero όπως υποδείξη τον τρόπον απαλλαγής από το νερόν, εκ του οποίου κινδυνεύουν πολλαί οικίαι αλλά και η υγεία της πόλεως.

H Eκκλησία του Aγίου Λαζάρου είχε δύο καθιζήσεις παρά την αγ. Tράπεζαν και εις την αριστεράν της πτέρυγα. Aτυχώς δεν εξητάσθη αν το υπέδαφος θα απήτει πρόνοιαν προς στερέωσιν του ναού. Tο αγίασμα υψώθη υπέρ το μνήμα, ανελθόν 5 σκαλιά. Aπό 25 ετών ουδείς ενθυμείται τοιαύτην ύψωσιν του αγιάσματος».

Εφημερίδα Iσότης 30 Ιανουαρίου 1926

Advertisements