Στο φύλλο της εφημερίδας Νέον Έθνος (13/26 Μαΐου 1921) όπου υπήρχε περιγραφή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του Ζήνωνα του Κιτιέα, δημοσιευόταν και επιστολή του βουλευτή Νικ. Κλ. Λανίτη, στην οποία αναφέρονταν και τα ακόλουθα :

“Αλλ’ η Κύπρος και ιδία η Λάρναξ έχει μίαν άλλην υποχρέωσιν : να ενθυμηθεί ότι έπεσε μαχόμενος εις τους αιγιαλούς αυτής ο υιός του Μιλτιάδου, καθ’ ήν ημέραν έφερεν εξ Αθηνών εις την Κύπρον την Ελληνικήν Ελευθερίαν. Η παράδοσις φέρει τον Κίμωνα θαμμένον εις ορισμένον μέρος της πόλεώς σας.

Η προτομή του Ζήνωνος είναι τιμή προς το επιφανέστερον τέκνον του αρχαίου Κιτίου, αλλ’ η στωϊκή φιλοσοφία δεν είναι η σήμερον ενδεδειγμένη. Εις τον αιώνα της παγκοσμίου ελευθερίας οι λαοί αποβλέπουν προς τους δια των αιώνων εργάτας και μύστας αυτής. Προ της προτομής του σοφού Κιτιέως θα αποκαλύπτηται πας διανοούμενος μετά σεβασμού· αλλ’ οι θέλοντες να αντλήσωσιν ιστορικά διδάγματα εκ του παρελθόντος θα ητένιζον μετά μιας ευέλπιδος υπερηφανείας προς την προτομήν ενός Ονησίλου, ενός Ευαγόρου, ενός Κίμωνος. Τούτου η προτομή, εστημένη παρ’ αυτούς τούτους τους αιγιαλούς, όπου έπεσε, θα είναι δι’ ημάς ένα σύμβολον, το σύμβολον της ενότητος ημών μετά των Αθηνών, ήτις έκτοτε εχαλκεύθη άρρηκτος δια κοινών θυσιών και κοινών αγώνων υπέρ της ελευθερίας. Η νεολαία της Λάρνακος ας αναλάβει το έργον και ο Δήμαρχος των Κιτιέων ας καλέσει τον Δήμαρχον των Αθηναίων ν’ αποκαλύψουν το μνημείον ενός των επιφανεστάτων υιών της αρχαίας Ελλάδος, όστις δια του θανάτου του μετέφερεν εκ της ενδόξου γενετείρας εις την Κύπρον της Ελληνικήν Ελευθερίαν.

Αναμένω την πρωτοβουλίαν από την σπουδάζουσαν νεότητα της φιλοπάτριδος Λάρνακος”.

Η πρόταση του Νικ. Κλ, Λανίτη έγινε αποδεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό και αμέσως άρχισαν έρανοι στη Λάρνακα και σε άλλες πόλεις. Έξι χρόνια αργότερα (την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 1927) κι όπως είχε εισηγηθεί ο Λανίτης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Σπυρίδων Πάτσης, αποκάλυπτε “παρά τον αιγιαλόν” της Λάρνακας και παρουσία επισήμων και μεγάλου πλήθους από ολόκληρη την Κύπρο και από την Ελλάδα την προτομή του Κίμωνα του Αθηναίου. [Για τα αποκαλυπτήρια της προτομής, βλ. ανάρτηση αρ. 5].

Advertisements