Από την ίδρυσή του τον Μάρτιο του 1924 και για μερικά χρόνια ο Πεζοπορικός Όμιλος Λάρνακας, τιμώντας και το όνομά του, πραγματοποίησε πολλές εκδρομές στην επαρχία Λάρνακας και σε ολόκληρη την Κύπρο, πότε με «πεζοπορίες» και πότε με ποδήλατα.

Στις 23 Μαΐου 1926, λίγο πριν από τη διάσπασή του, μέλη του σωματείου επισκέφθηκαν το χωριό Τρούλλοι, της επαρχίας Λάρνακας, και στην επίσκεψη αυτή αναφέρεται η επιστολή, δημοσιευμένη τις ίδιες μέρες σε σκαλιώτικη εφημερίδα. (Λεζάντα και σχετικές φωτογραφίες ―από άλλη πηγή― τεκμηριώνουν αυτή τη δραστηριότητα).

ΕΚ ΤΡΟΥΛΛΩΝ

Την παρελθούσαν Κυριακήν περί τους 20 εκ του Πεζοπορικού Ομίλου Λάρνακος, εξέδραμον εις το χωρίον μας· έφθασαν εις τας 6.30 π.μ. όπου οι κάτοικοι τους υπεδέχθησαν μετά χαράς. Την μεσημβρίαν εφιλοξενήθησαν εις τον κήπον του κ. Κ. Αδάμου, παραθέσας αυτοίς πλούσιον γεύμα.

Ασκηθέντες εις το ποδόσφαιρον, μετά μεσημβρίαν επεσκέφθησαν την ωραίαν τοποθεσίαν ολίγον έξωθεν του χωρίου,  «Σπήλιοι» οίτινες ομοιάζουν ως αληθινά μετέωρα, όπου ανέβησαν και απήλαυσαν του ωραίου θεάματος της κάτωθεν δενδροφυτευμένης πεδιάδος.

Περί τας 4.30 μ.μ. ανεχώρησαν εκ του χωρίου, αφήσαντες τας καλυτέρας των εντυπώσεων· αξιοσημείωτον είναι, ότι ύστερον από τόσην χαράν και διασκέδασιν, δεν έκαμαν παντελώς χρήσιν ποτού. Επί τούτων υγιεινών αρχών στηριζόμενον ένα σωματείον, είναι άξιον παντός επαίνου, και προώρισται να ζήσει.

Είς Τρουλλιώτης

25.5.1926

Διασκέδαση στον κήπο Κ. Αδαμίδη

Η εκδρομική ομάδα : αναμνηστική φωτογραφία της επίσκεψης

[Σημ.: Ο Κ. Αδάμου είναι, πιθανόν, ο δάσκαλος Κώστας Αδαμίδης ο οποίος καταγόταν από τους Τρούλλους και αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λάρνακα. Για τον Πεζοπορικό βλ. και τις αναρτήσεις αρ. 27, 37, 104, 131, 160, 176, 196, 203, 207, 255].

Το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκε από τον Λούη Περεντό.