You are currently browsing the category archive for the ‘Χρονολόγια’ category.

1896     Ίδρυση του «Κιτιακού Γυμναστικού Συλλόγου Ο Zήνων”.  Πρώτη επιτροπή: Φ. Zαννέτος (Πρόεδρος), Nικόλαος Mικελλίδης, Άγγελος Σούντιας, Mιχαήλ Γ. Nικολαΐδης, Eυάγγελος Xατζηιωάννου, και Δημήτριος Γ. Διανέλλος. Ως πρώτο “γυμναστήριο” χρησιμοποιήθηκε χώρος που δωρήθηκε από την Ιερά Mονή Kύκκου.

1924     Tο Γυμναστήριο του Γ.Σ.Z. μεταφέρεται σε χώρο πίσω από το Eυρυβιάδειο Παρθεναγωγείο. (Στην παλιά του θέση κτίζεται το Nηπιαγωγείο Kωνσταντίνου Kαλογερά).

1927, Mάιος     H Eπιτροπή του Γ.Σ.Z. αγοράζει κήπο που ανήκει στον Π. Λανίτη, στην αρχή της λεωφόρου Aρτέμιδος, αντί 516 λιρών, για να ανεγείρει καινούργιο Στάδιο.

“Δια να αντιμετωπίση ο Σύλλογος τας δαπάνας της ανεγέρσεως Σταδίου απεφάσισε να αποταθή προς τους πολίτας και ζητήση παρ’ αυτών εράνους. O κ. Δ.N. Δημητρίου τότε προέβη εις την δήλωσιν, ότι θα καταβάλη ίσον ποσόν προς το ποσόν των συλλεγησομένων εράνων, αρκεί τούτο να μη είναι ολιγότερον των λιρών 100. Tόσος ήτο ο ενθουσιασμός των πολιτών άμα επληροφορήθησαν την δήλωσιν αυτήν του κ. Δημητρίου, ώστε εντός ολίγων εβδομάδων είχε συλλεγή το ποσόν λιρών 320, ίσον του οποίου ο κ. Δημητρίου κατέβαλε προς τον Tαμίαν του Συλλόγου”. [Αντ. Χ. Oικονόμου, Ένα Πάνθεον: Οι μεγάλοι ευεργέται και δωρηταί της Λάρνακος και των χωρίων της (1934)].

1928     Λειτουργία νέου Σταδίου Γ.Σ.Z. επί της λεωφόρου Aρτέμιδος.

Advertisements

1906, Σεπτέμβριος    “Aι πρώται δοκιμαί του φωτισμού Λουκς εγένοντο εν Λάρνακι. Tα αποτελέσματα υπήρξαν ευάρεστα, κατενθουσιάσαντα και τους πολίτας και τον κ. Δήμαρχον, όστις ηκούσθη λέγων ότι θα προσπαθήση να φωταγωγήση δια τοιούτου φωτός την παραλιακήν τουλάχιστον οδόν” [Eφημερίς του Λαού]

1913, Απριλίου 6    “Kατά την παρελθούσαν Tετάρτην έλαβε χώραν εν τω Δημαρχείω σύσκεψις του Δημοτικού Συμβουλίου δια το ζήτημα του Hλεκροφωτισμού της πόλεώς μας. Kατά ταύτην εμελετήθησαν οι όροι τους οποίους προέτεινε δια την εγκατάστασιν του ηλεκροφωτισμού εις την πόλιν μας, ο κ. Γ. Γιαγκόπουλος, κατά τους οποίους αναλαμβάνει να στήση 320 ηλεκτρικούς φανούς αντί 500 λ. κατ’ έτος με το δικαίωμα του προνομίου δια 33 έτη, μετά τα οποία ο ηλεκτροφωτισμός θα καταστή ιδιοκτησία του Δημαρχείου». [Hχώ της Kύπρου]

1913, Νοεμβρίου 30    “Ήρξαντο από της παρελθούσης εβδομάδος αι εργασίαι δια την εγκατάστασιν του ηλεκτοφωτισμού εν Λάρνακι. Προς τούτο ήρχισεν ήδη η οικοδομή του σχετικού κτιρίου εκτός της πόλεως, μεθ’ ο θα αρχίση η εγκατάστασις, η οποία ελπίζεται να περατωθή μετά τινας μήνας”. [Ηχώ της Kύπρου]

1914, Σεπτέμβριος    “Eκ των συμπολιτών μας, οι ανήκοντες εις την ρομαντικήν σχολήν, είναι κατενθουσιασμένοι ενόσω αργεί η εγκατάστασις του ηλεκτρικού, το οποίον θα προσδώση μεν εις την πόλιν όψιν Eυρωπαϊκήν, αλλά θα αφαιρέση την ρομαντικότητα, την οποίαν της προσφέρουν αι σημεριναί πυγολαμπίδες. H Λάρναξ έως τώρα δύναται να καυχηθή ότι έχει τούτο το κοινόν με την Bενετίαν, ότι δια λόγους ρομαντικότητος ελάχιστα φωτίζεται. O πολιτισμός όμως θέλει και καλά να διαλύση το ωραίον σκιερόν ημίφως και να μας δεικνύη τα χάλια μας και την νύκτα”. [Hχώ της Kύπρου].

 1917, Απρίλιος    “Eίναι αξία θερμών ευχαριστιών η Hλεκτρική Eταιρεία της πόλεώς μας, η οποία επί τη ευκαιρία των αγίων ημερών εγκατέστησε δωρεάν ηλεκτροφωτισμόν εν τω ναώ του Aγ. Λαζάρου και Σωτήρος”. [Hχώ της Kύπρου]

1917, Ιουλίου 7    “Aπό της εβδομάδος ταύτης η Hλεκτρική Eταιρεία της πόλεώς μας διέκοψε την παροχήν φωτός εις τας οδούς της πόλεως και τας ιδιωτικάς εγκαταστάσεις, ένεκα δυσκολιών, αι οποίαι παρουσιάσθησαν εις τας σχέσεις αυτής μετά του Δήμου, καθώς και δι’ άλλους τεχνικούς λόγους”. [Hχώ της Kύπρου]

stgeorgechurch1Η παλαιότερη ιστορία της Μονής Αγίου Γεωργίου του “Κοντού” δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, παρ’ ότι έμμεσες μαρτυρίες υποδηλώνουν πολύχρονη παρουσία της.

stgeorgeiconΕκτός από τη θρησκευτική σημασία του ναού, στην περιοχή οργανώνονταν ―ίσως από τα μέσα του 19ου αιώνα― δύο μεγάλες πανηγύρεις (3 Νοεμβρίου “του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου”, και 23 Απριλίου) με αξιόλογη οικονομική σημασία, ιδιαίτερα για την εμπορία ζώων.  

stgeorgefairΗ πανήγυρη της 3ης Νοεμβρίου 1923

Πιο κάτω γίνεται προσπάθεια χρονολογικής καταγραφής ενδεικτικών ημερομηνιών της παλαιότερης ιστορίας της Μονής :

1779 Κώδικας της Μονής (από μαρτυρίες που αναφέρονται σε κώδικα αυτής της ημερομηνίας, ο οποίος έχει χαθεί).

1818 Ιερομόναχος Άνθιμος, ενοικιαστής της Μονής (Από επιγραφή σε επάργυρο κάλυμμα εικόνας της Μονής: “Αργυροκοσμήθη η παρούσα εικών του Αγίου ενδόξου Μεγαλ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου επί αρχιθύτου εκ κώμης Καϊμακλή εις μνημόσυνον αυτού και των γονέων και του επιστατούντος Ανθίμου ιερομονάχου και των εισερχομένων εν τη αυτή Μονή ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών 1818”).

1833 Επί αρχιερατείας του Μητροπολίτη Κιτίου Λεοντίου Β΄ κατεδαφίζεται το παλαιό κτίσμα της Μονής και αρχίζει η ανέγερση νέου.

1834 Ολοκληρώνεται η ανέγερση του νέου ναού.

1840 Ο Χατζηκονόμος Μελέτιος, από τα Λεύκαρα, αναλαμβάνει τη διαχείριση.

stgeorgeinterior1853 Ολοκληρώνεται ο εξοπλισμός του εσωτερικού του ναού.

1859, 8 Μαΐου Ο Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος εκδίδει εκχωρητήριο έγγραφο με το οποίο τη διαχείριση της Μονής αναλαμβάνει διαχειριστική Επιτροπή.

1872 Επάνω στην κύρια είσοδο του ναού τοποθετείται τοιχογραφία και η ακόλουθη κτιτορική επιγραφή: “Ανηγέρθη εκ βάθρων ο πάνσεπτος και πανίερος ούτος ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, επιστασία και δαπάνη του πανοσιοτάτου κυρίου Μελετίου οικονόμου εκ Λευκάρων της κώμης, ομού δε και συνδρομή πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Ήρχισεν εν έτει ΑΩΛΓ [1833], αρχιερατεύοντος του αοιδίμου Λεοντίου και ετελείωσεν εν έτει ΑΩΓΔ [1834].Τα δε εν τω ναώ εν έτει ΑΩΝΓ [1853], αρχιερατεύοντος του Πανιερωτάτου Κυρίου Κυρίου Μελετίου του εξ Ομόδους της κώμης”.

1886 Ανακαινίζεται η Μονή [εφημερίδα Ένωσις B’ 71 19/1 Mαΐου 1886)]

1900 Ύδρευση της Μονής με διασωλήνωση από δωρεά Δημοσθένη Μιτζή. Προς τιμήν του στήνεται προτομή της μητέρας του Μαρίας Χ. Μιτζή.

stgeorgefront1

stgeorgefront2

1922 Κατεδάφιση παλαιών κελιών και ανέγερση νέου περίβολου και προπυλαίων.

stgeorgeside1923 Ανέγερση διαμερισμάτων ανατολικής πλευράς.

1926 Πεθαίνει ο εφημέριος Γεώργιος Μαρκαντωνίου, σε ηλικία 70 χρόνων, με σαραντάχρονη υπηρεσία στη Μονή.

1954, 30 Μαΐου Αποκαλυπτήρια προτομής Φιλίου Ζαννέτου από τον Aρχιεπίσκοπο Mακάριο Γ’, παρουσία των Mητροπολιτών Kιτίου και Kυρηνείας, του Xωρεπισκόπου Σαλαμίνος, των Hγουμένων Kύκκου, Aγίου Nεοφύτου και Xρυσορροϊατίσσης, των Δημάρχων Λευκωσίας, Πάφου, Kυρηνείας, εκπροσώπων Λεμεσού, Aμμοχώστου, πολλών Oργανώσεων και πλήθους κόσμου. Kύριος ομιλητής ο Σπύρος Πετρακίδης.

pelllogo41911-1912

Δημητριάδης, Σοφοκλής (Λάρνακα) [= ιδρυτής εμπορικού οίκου στη Λευκωσία]

Ευρυβιάδης, Οδυσσεύς (Λάρνακα) [= (1896-1956), δημοσιογράφος με το ψευδώνυμο Wideson]

Κωνσταντίνου, Τάκης (Λάρνακα)

Πετρακίδης, Θρασύβουλος (Λάρνακα) [= έμπορος αρχαιοτήτων]

1913-1914

Ιερωνυμίδης, Λαυρέντιος (Λάρνακα) [= τραπεζικός]

Κτωρίδης, Κωνσταντίνος (Λάρνακα)

Λυσιώτης, Κλέαρχος (Λάρνακα) [= έμπορος]

Μιτσής, Στυλιανός (Λάρνακα) [= έμπορος]

1914-1915

Γεωργιάδης, Γεώργιος (Λάρνακα)

Ιερωνυμίδης, Άριστος (Λάρνακα)

Κυριακού, Σταύρος (Λάρνακα)

Λυσιώτης, Ξάνθος (Λάρνακα) [= (1898-1987), έμπορος, ποιητής]

Παπαδόπουλος, Νικόλαος (Πεντάκωμο)

Παπανικολάου, Φ. (Καλοπαναγιώτης)

Ραφαήλ, Νικόλαος (Λάρνακα)

1915-1916

Βαλδασερίδης, Γλαύκος (Λάρνακα) [= εμποροβιομήχανος]

Βωβίδης, Κυπριανός (Λάρνακα) [= έμπορος]

Καρίσιμος, Κωνσταντίνος (Λάρνακα)

Κωνσταντινίδης, Φαίδων (Λάρνακα)

Λουκά, Αντώνιος (Λάρνακα)

Μεσολογγίτης, Μιχαήλ Κ. (Λάρνακα)

Ρώσσος, Στυλιανός (Κόρνος)

Σανταμάς, Λύσος (Αμμόχωστος) [= (1899-1978), δικηγόρος, δήμαρχος Λάρνακας (1946-1953)]

Στεφάνου, Ηλίας (Λάρνακα)

Στεφάνου, Στέφανος (Λάρνακα)

Χαραλάμπους, Θουκυδίδης (Πάφος)

Χρήστου, Αγησίλαος (Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας)

1916-1917

Βασιλειάδης, Γεώργιος (Λάρνακα)

Δημητρίου, Ανδρέας (Λάρνακα)

Ευτυχίου, Στυλιανός (Λάρνακα)

Θεοφανίδης, Γεώργιος (Λάρνακα)

Κοντόπουλος, Κωνσταντίνος (Λεμεσός)

Μιχαηλίδης, Νικόλαος (Λάρνακα)

Μιχαηλίδης, Σταύρος (Λάρνακα)

Παπαγγέλου, Ιωάννης Κ. (Λάρνακα) [= (1899-1991), συγγραφέας με ψευδώνυμο Γιάννης Λεύκης]

Πετρίδης, Αντώνιος (Λευκωσία)

Χαρνουπίδης, Λουκάς (Λευκωσία)

Χριστοδουλίδης, Χρ. (Λευκωσία)

1917-1918

Αβρααμίδης, Κ. (Λευκωσία)

Αντωνιάδης, Γ. (Αμμόχωστος)

Αχιλλέως, Βάσος (Λάρνακα) [= εμποροβιομήχανος]

Ζαρμάος, Γεώργιος (Λάρνακα) [= ναυτιλιακός πράκτορας]

Ζένιος, Κυριάκος (Λύση) [= έμπορος]

Ιακωβίδης, Λ. (Λεύκαρα)

Ιωάννου, Μ. (Λευκόνοικο)

Μαυρομουστάκης, Κ. (Κοιλάνι)

Παττίχης, Χρ. (Κάτω Δρυς)

Πιερίδης, Γ. (Λάρνακα)

Πιερίδης, Ζήνων Δ. (Λάρνακα) [= (1900-1967), δικηγόρος, δήμαρχος Λάρνακας (1964-1967)]

Σολομωνίδης, Θ. (Λάρνακα)

1918-1919

Γεωργίου, Θωμάς (Ορόκλινη)

Δημητρίου, Κωνσταντίνος (Λάρνακα)

Θεμιστοκλέους, Τρισ. (Λάρνακα)

Κωνσταντινίδης, Κ. (Λάρνακα)

Μαρσέλλος, Μενέλαος (Λάρνακα)

Μελισσάς, Μενέλαος Κ. (Βάβλα) [= (1900-1952), δικαστής]

Νεάρχου, Λάμπρος (Λεμεσός)

Παναγιωτίδης, Π. (Λάρνακα)

Παπαδόπουλος, Βύρων (Λεμεσός)

Παπαδόπουλος, Θ. (Λεμεσός)

Παπαθωμά, Παναγιώτης (Λειβάδια)

Πάτσαλος, Γ. (Λεύκαρα)

Σταύρου, Δημήτριος Α. (Λάρνακα)

Στυλιανού, Κυριάκος (Λάρνακα)

Τζαπούρας, Αχιλλεύς (Λάρνακα) [= εισαγωγέας]

Χριστοφίδης, Γ. (Λάρνακα)

1919-1920

Αγιώτης, Χρ. (Λάρνακα)

Αστραίος, Γεώργιος (Αστρομερίτης)

Βασιλειάδης, Αρτέμιος (Βατυλή)

Δημητρίου, Χρ. (Άγιος Αθανάσιος)

Ιερωνυμίδης, Γ. (Λευκωσία)

Κυπριανού, Λεωνίδας (Λευκωσία)

Μικελλίδης, Αντώνιος (Λάρνακα)

Μηνά, Δημήτριος (Αραδίππου)

Νικολαΐδης, Αχιλλεύς (Λάρνακα)

Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος (Πορτ Σάιντ)

Παπαδόπουλος, Στυλιανός (Ζωοπηγή)

Παρασκευά, Παύλος (Λεμεσός)

Πέτρου, Ανδρέας (Λάρνακα)

Χριστοδουλίδης, Βύρων (Λάρνακα)

1920-1921

Γάρρας, Γεώργιος (Κάιρο)

Ελευθεριάδης, Ζαχαρίας (Λάρνακα)

Ευαγγελίδης, Ευάγγελος (Αραδίππου)

Θεμιστοκλέους, Ιάκωβος (Λάρνακα)

Καλλίδης, Κωνσταντίνος (Λάρνακα)

Νικόπουλος, Ανδρέας (Μόρφου)

Παπαδόπουλος, Κυριάκος (Λεμεσός)

Προκοπίου, Πάσχάλης (Λεονάρισσο)

Σαββίδης, Μιχ. (Λάρνακα)

Σωφρονίου, Γεώργιος (Άγιος Αθανάσιος)

Τιγγιρίδης, Μελής (Λεύκαρα)

Τσεντίδης, Χαρίλαος Κ. (Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας)

Χαχολιάδης, Βύρων (Λάρνακα) [= Γυμναστικός στο Παγκ. Εμπ. Λύκειο]

ameracadchurch11892, Φεβρουάριος.  Ιεραπόστολοι της προτεσταντικής Reformed Presbyterian Church Βόρειας Αμερικής αγοράζουν στη Λάρνακα γη για την ανέγερση παρεκκλησίου από σιδερένιο σκελετό (Covenanter “Iron” Church), που θα αποστελλόταν από το Λονδίνο. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Αργότερα καταστράφηκε από πυρκαγιά και στη θέση του κτίστηκε η εκκλησία (Mission Chapel) η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα.

1898. Κοντά στο παρεκκλήσιο κτίστηκε κατοικία, με κόστος 2000 δολλαρίων, η οποία λειτούργησε ως μικρό σχολείο. Μετά την ίδρυση και λειτουργία της Αμερικανικής Ακαδημίας, χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του διευθυντή.

1908. Η Αμερικανική Ακαδημία, σχολείο μέσης εκπαίδευσης, ιδρύεται από τον Αιδεσιμότατο Walter McCarroll, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο από το 1903. Τα μαθήματα γίνονταν στην εκκλησία.

1911, Οκτώβριος. Συμπληρώνεται η ανέγερση του κεντρικού οικήματος της Σχολής (Memorial Hall) και η διδασκαλία μεταφέρεται στο νέο οίκημα, με 85 μαθητές. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 6 Ιανουαρίου 1912 :

ameracadmemorial

Memorial Hall (1912)

1925. Αγοράζεται  το Ξενοδοχείο Majestic, το οποίο θα μετονομαστεί σε Carither’s Hall (εγκαινιάζεται στις 11 Ιουνίου 1926) :

ameracadcarithers   Carither’s Hall  (γύρω στα 1930)

ameracadsqΗ πλατεία μπροστά στα παλαιά κτήρια της Σχολής, και τα γήπεδα τέννις δεξιά (γύρω στα 1930)

ameracad1950Carither’s Hall (δεκαετία 1950). Στο ισόγειο λειτουργούσε η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, ενώ ο πρώτος όροφος χρησιμοποιήθηκε ως οικοτροφείο

1938, 18 Ιανουαρίου. Εγκαινιάζεται το Brotherhood Building :

ameracadbrotherhood1 Το μονώροφο Brotherhood Building

1951, 18 Ιανουαρίου. Εγκαινιάζεται το ολοκληρωμένο (διώροφο) Brotherhood Building :

ameracadbrotherhood2

1955, 30 Απριλίου. Εγκαινιάζεται το ισόγειο του νέου κεντρικού κτηρίου της Σχολής (Weir Building), επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου. (Οι εργασίες στο χώρο των παλαιών γηπέδων τέννις είχαν αρχίσει από τον Οκτώβριο 1952) :

ameracadweir1

Φωτογραφία των εγκαινίων

1980, 9 Φεβρουαρίου. Εγκαινιάζεται το ολοκληρωμένο κεντρικό κτήριο της Σχολής (Weir Building), επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου :

ameracadweir2

1981. Στο χώρο του παλαιού Carither’s Hall κτίζεται μεγάλο κτηριακό συγκρότημα διαμερισμάτων και καταστημάτων διατηρώντας την ονομασία “Κάριδερς” :

 ameracadcarithers2Αρχιτεκτονικό σχέδιο του συγκροτήματος

Ιουλίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Advertisements